Przejdź do treści

Relacje Inwestorskie

MFO S.A. Spółka notowana na GPW

MFO SA od lat osiąga bardzo dobre wyniki finansowe, wypracowując co roku nie tylko wzrost przychodów, ale też zyskowności.

Kalendarz inwestora

  • Jednostkowy raport roczny za rok 2018
  • Jednostkowy raport za I kwartał 2019 roku
  • Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2019 roku
  • Jednostkowy raport za III kwartał 2019 roku

Wybrane dane finansowe

MFO SA od lat osiąga bardzo dobre wyniki finansowe, wypracowując co roku nie tylko wzrost przychodów, ale też zyskowności.

Wybrane dane finansowe MFO SA przedstawia poniższa tabela:

tys. PLN 2017 2016 2015 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży 375 022  262 892 216 695 200 860 175 759
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)  28 650 22 571 13 642 10 689 7 217
EBITDA 30 938  24 689 15 493 11 879 8 362
Zysk netto 20 715 17 753 10 135 7 906 4 942

Polityka Dywidendowa

Generalną zasadą polityki Zarządu MFO SA odnośnie dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości Spółki.

Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące wypłaty dywidendy, kieruje się koniecznością zapewnienia Spółce płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności, uwzględniając między innymi następujące czynniki:

  • potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Spółki; 
  • stopę dywidendy i wskaźnik wypłaty stosowane przez inne spółki notowane na GPW;
  • wymogi płynnościowe Spółki, które uzależnione będą od warunków rynkowych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia;
  • optymalizację struktury finansowania działalności Spółki; 
  • przewidywaną rentowność działalności operacyjnej w najbliższych okresach; oraz
  • zobowiązania wynikające z umów kredytowych i innych umów finansowych.

Zapisz się do Newslettera Inwestora

Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesyłania informacji z zakresu Relacji Inwestorskich.
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: ido@mfo.pl

Zobacz wszystkie

Zobacz wszystkie

Raport bieżący EBI nr 1/2018

Zakres stosowania Dobrych Praktyk 

Raport bieżący EBI nr 1/2017

Zakres stosowania Dobrych Praktyk

Raport okresowy EBI nr 2/2016

Informacja o treści obowiązującej w spółce reguły zmieniania biegłego rewidenta

Raport okresowy EBI nr 1/2016

MFO SA Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

 

ZOBACZ WSZYSTKIE