Przejdź do treści

Relacje Inwestorskie

MFO S.A. Spółka notowana na GPW

MFO SA od lat osiąga bardzo dobre wyniki finansowe, wypracowując co roku nie tylko wzrost przychodów, ale też zyskowności.

Kalendarz inwestora

  • Jednostkowy raport roczny za rok 2020
  • Jednostkowy raport za I kwartał 2021 roku
  • Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2021 roku
  • Jednostkowy raport za III kwartał 2021 roku

Wybrane dane finansowe

MFO SA od lat osiąga bardzo dobre wyniki finansowe, wypracowując co roku nie tylko wzrost przychodów, ale też zyskowności.

Wybrane dane finansowe MFO SA przedstawia poniższa tabela:

tys. PLN 2019 2018 2017 2016 2015
Przychody z działalności operacyjnej 438 866 428 697 375 022  262 892 216 695
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 33 925 34 878  28 650 22 571 13 642
EBITDA 37 763 37 643 30 938  24 689 15 493
Zysk netto 25 410 27 901 20 715 17 753 10 135

Polityka Dywidendowa

Generalną zasadą polityki Zarządu MFO SA odnośnie dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości Spółki.

Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące wypłaty dywidendy, kieruje się koniecznością zapewnienia Spółce płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności, uwzględniając między innymi następujące czynniki:

  • potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Spółki; 
  • stopę dywidendy i wskaźnik wypłaty stosowane przez inne spółki notowane na GPW;
  • wymogi płynnościowe Spółki, które uzależnione będą od warunków rynkowych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia;
  • optymalizację struktury finansowania działalności Spółki; 
  • przewidywaną rentowność działalności operacyjnej w najbliższych okresach; oraz
  • zobowiązania wynikające z umów kredytowych i innych umów finansowych.

Zapisz się do Newslettera Inwestora

Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesyłania informacji z zakresu Relacji Inwestorskich.
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: ido@mfo.pl

Kontakt dla Inwestorów

Relacje Inwestorskie

biuro.zarzadu@mfo.pl

Zobacz wszystkie

Zobacz wszystkie