Przejdź do treści

Relacje Inwestorskie

MFO S.A. Spółka notowana na GPW

MFO SA od lat osiąga bardzo dobre wyniki finansowe, wypracowując co roku nie tylko wzrost przychodów, ale też zyskowności.

Kalendarz inwestora

  • Jednostkowy raport roczny za rok 2023
  • Jednostkowy raport za I kwartał 2024 roku
  • Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2024 roku
  • Jednostkowy raport za III kwartał 2024 roku

Wybrane dane finansowe

MFO SA od lat osiąga bardzo dobre wyniki finansowe, wypracowując co roku nie tylko wzrost przychodów, ale też zyskowności.

Wybrane dane finansowe MFO SA przedstawia poniższa tabela:

tys. PLN 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Przychody z działalności operacyjnej 575 900 922 803 990 376 422 481 437 438 414 303
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 42 33 946 166 648 31 238 33 925 34 878
EBITDA 8 674 40 697 172 027 36 238 37 763 37 643
Zysk/Strata netto -14 777 24 632 132 964 26 952 25 410 27 901

 

Strategia Podatkowa

Polityka Dywidendowa

Generalną zasadą polityki Zarządu MFO SA odnośnie dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości Spółki.

Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące wypłaty dywidendy, kieruje się koniecznością zapewnienia Spółce płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności, uwzględniając między innymi następujące czynniki:

  • potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Spółki; 
  • stopę dywidendy i wskaźnik wypłaty stosowane przez inne spółki notowane na GPW;
  • wymogi płynnościowe Spółki, które uzależnione będą od warunków rynkowych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia;
  • optymalizację struktury finansowania działalności Spółki; 
  • przewidywaną rentowność działalności operacyjnej w najbliższych okresach; oraz
  • zobowiązania wynikające z umów kredytowych i innych umów finansowych.

Zapisz się do Newslettera Inwestora

Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesyłania informacji z zakresu Relacji Inwestorskich.
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: ido@mfo.pl

Kontakt dla Inwestorów

Relacje Inwestorskie

biuro.zarzadu@mfo.pl

Zobacz wszystkie

Zobacz wszystkie