Przejdź do treści

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży MFO S.A. dotyczące profili stalowych

Zamówienia składane w MFO realizowane są w oparciu o Ogólne Warunki Sprzedaży MFO (PR-04-F-02).
Złożenie zamówienia przez klienta równoznaczne jest z zaakceptowaniem Ogólnych Warunków Sprzedaży MFO.

Warunki ogólne - informacje o produkcie

Przedmiotem dostawy są profile stalowe gięte na zimno ze stali ocynkowanej oraz profile gięte na zimno ze stali
nieocynkowanej.
Profile produkowane są w standardowych długościach. Na zamówienie klienta możliwe jest dostarczanie profili w długościach
niestandardowych oraz cięcie profili na wymiar.
Sposób pakowania i oznakowania profili jest standardowy i zgodny z wymogami Polskich Norm i przepisów prawa.
Indywidualnie ustalony dla klienta sposób pakowania i oznakowania profili jest możliwi po każdorazowym zatwierdzeniu przez
MFO.

Warunki płatności

Dostawy realizowane są po cenach według cennika aktualnego na dzień potwierdzonego pisemnie zamówienia.
Termin płatności ustalany jest indywidualnie i liczy się od dnia wysyłki. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na
rachunek bądź do kasy MFO.
W przypadku opóźnień w płatnościach MFO zastrzega sobie prawo naliczenia odsetek ustawowych za okres opóźnienia. W
przypadku przekroczenia przyznanego limitu kredytu kupieckiego oraz opóźnień w płatnościach MFO zastrzega sobie prawo
wstrzymania dalszych dostaw do momentu otrzymania wymaganej spłaty.
Wszystkie płatności są monitorowane przez HERMES Polska, który zastrzega sobie prawo wszczęcia windykacji w przypadku
opóźnień w płatnościach do MFO.
Koszty windykacji ponosi klient. Wysłanie przez MFO wezwania do zapłaty pociąga za sobą obciążenie klienta kwotą 20,00
złotych netto tytułem kosztów windykacji polubownej. Konieczność zlecenia windykacji biuru windykacyjnemu HERMES
powoduje dodatkowo naliczenie opłaty windykacyjnej w wysokości 4% windykowanej kwoty. W przypadku niepowodzenia
windykacji i wystąpienia szkody ubezpieczeniowej klient zostanie obciążony dodatkową opłatą windykacyjną w wysokości 10%
windykowanej kwoty, odpowiadającą udziałowi własnemu MFO w szkodzie. Koszty windykacyjne naliczone będą na kolejnej
fakturze.
Ewentualne reklamacje nie uprawniają do wstrzymywania płatności wobec MFO.

Warunki dostawy

W przypadku indywidualnych uzgodnień dla zamówień powyżej 3 000 kg MFO zapewnia transport towarów do klienta.
W przypadku transportu realizowanego przez MFO, klient zobowiązany jest zapewnić właściwe warunki oraz sprzęt niezbędny
do sprawnego rozładunku pojazdu (do 4 godzin). W przypadku rozładunku trwającego dłużej niż 4 godziny MFO zastrzega
sobie prawo obciążenia klienta kosztami przestoju pojazdu według stawki przewoźnika.
Zamówienie przyjmuje się jako w pełni zrealizowane i wypełnione kiedy towar dostarczony jest z tolerancją +/- 10% wagi/ilości
zamówienia.
Termin dostawy ustalany jest przez strony indywidualnie.
W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia MFO zobowiązane jest niezwłocznie poinformować o tym klienta.
W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru MFO zastrzega sobie prawo do wezwania klienta do dokonania odbioru, a w
przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu – do wystawienia faktury sprzedaży i obciążania klienta opłatą za
składowanie towaru, w wysokości 4 złotych netto/1 tona za każdy dzień zwłoki w odbiorze towaru. Koszty składowania
naliczone będą na kolejnej fakturze. Ryzyko pogorszenia stanu towaru, jego przypadkowego zniszczenia i niezawinionej utraty
przechodzi na klienta z upływem wyznaczonego terminu.

Jakość

MFO dostarcza towary w oparciu o właściwe normy materiałowe i jakościowe dotyczące danego rodzaju produktów, a także w
oparciu o zakładową kontrolę jakości zgodną z ISO 9001, według specyfikacji zawartej w ofercie/cenniku.
Możliwe są odstępstwa od w/w w przypadku indywidualnych ustaleń z klientem.
Przyjęcie towaru – reklamacje
Klient zobowiązany jest przeprowadzić kontrolę dostawy pod względem ilościowym i jakościowym w trakcie dostawy/odbioru.

Reklamacje:

  • reklamacje dotyczące ilości, powinny zostać zgłoszone niezwłocznie przy rozładunku
  • reklamacje dotyczące jakości w przypadku wad widocznych, powinny zostać zgłoszone niezwłocznie przy rozładunku, nie później niż w ciągu 2 dni licząc od dnia dostawy
  • reklamacje dotyczące jakości w przypadku wad ukrytych, powinny zostać zgłoszone nie później niż w ciągu 30 dni licząc od dnia dostawy

Reklamacje powinny być zgłaszane w formie pisemnej. Zgłaszając reklamacje należy podać informacje: oznaczenie wyrobu, nr
partii (znajduje się na etykietach), ilość, powód reklamacji, nr dokumentu WZ. Zgłaszając reklamacje dotyczące jakości klient
ma obowiązek przedstawić do dyspozycji MFO próbki reklamowanego towaru.
Reklamacje złożone w sposób prawidłowy rozpatrywane będą w terminie 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia. MFO zastrzega
możliwość przedłużenia w/w terminu w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji uzależnione jest od decyzji jednostki badawczej.
Reklamacje złożone w sposób nieprawidłowy oraz po upływie w/w terminu, a także bezzasadne oraz będące wynikiem
niewłaściwego postępowania z wyrobem - pozostają bez rozpatrzenia. Zużycie/przerobienie/przetworzenie reklamowanego
towaru przed zakończeniem reklamacji- bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody MFO powoduje wygaśnięcie prawa do
reklamacji.

Warunki przechowywania i składowania kształtowników

Kształtowniki powinny być przechowywane i składowane w taki sposób, aby nie powodować ich odkształcania, wygniatania i
wyginania. Kształtowniki powinny być chronione przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, aby mogły w pełni
zachować swoje właściwości.